News Announcements View Point Archive Career
 • കേരള നവോത്ഥാന നായകന്മാരില്‍ പ്രമുഖനായിരുന്ന വക്കം മൗലവിയുടെ ദൗത്യത്തെ അധികരിച്ച് വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷന്‍ ട്രസ്റ്റ്‌ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി പ്രബന്ധരചനയിലും പ്രസംഗത്തിലും മത്സരം നടത്തുന്നു. ‘കേരള നവോത്ഥാനവും വക്കം മൗലവിയും’ എന്നതാണ് പ്രബന്ധവിഷയം. ഫുള്‍സ്കാപ് കടലാസില്‍ ഗ്രന്ഥസൂചിയോടുകൂടി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രബന്ധം ടൈപ് ചെയ്ത ഇരുപതു പുറം കവിയരുത്. വക്കം മൗലവിയുടെ സാഹിത്യ-പത്രപ്രവര്‍ത്തനം എന്നതാണ് പത്തു മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പ്രസംഗത്തിന്‍റെ വിഷയം. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് യഥാക്രമം 7000, 3500, 2000 രൂപയും ട്രോഫിയും സര്‍ടിഫിക്കറ്റും

 • 01

 • February 9th, 2016 by vmft

  nak_lab

 • Tisp1The Teacher In-Service Program (TISP) provides a forum for IEEE volunteers to demonstrate the application of engineering, science and mathematics concepts by sharing their real-world experiences with secondary school educators. TISP functions essentially as a professional development workshop aimed at helping teachers bring exciting hands-on engineering lessons into their classrooms.TISP Week 2012 partnered by VMFT  kickstarted with a grand inaugural function at Vakkom Moulavi Foundation

 • April 12th, 2012 by vmft

  JS2The 13th K.M.Bashir Memorial Lecture was delivered by Mr. John Samuel, Global Democratic Governance Adviser and Chief of Global programme on Governance Assessments of UNDP (New York and Oslo) on Sunday April 15, 2012 at the Foundation Hall, Thekkummmoodu, Thiruvananthapuram. The topic of the lecture was ‘Political Economy of Social Transitions and New Sectarianism in Kerala’. The speaker discussed the significant achievements of Kerala in the area of social development, democratization and economic growth. The most important challenge for the political and policy leadership of Kerala is to challenge the stagnation that is settling in at the core of our society and to have a new movement for renewing the creative energies, recharging our potential and creating a passionate vision for the future of Kerala. Shri.T.P.Srinivasan,

December 27th, 2012 by vmft

Vakkom Mohammad Abdul Khadir who is now popularly known as Vakkom Moulavi was one of the tallest leaders of the Kerala Renaissance which began in the second half of the 19th century and continued till the end of the first half 20th century with great vigour that caused great awakening in Kerala in the tidal waves of which several of the superstitions connected with religious beliefs of almost all communities in Kerala were washed away and new ideas of freedom and progress blossomed.

The role played by the Moulavi in several spheres of life during this period has been evaluated as really epoch-making. Education, social and religious reforms and political journalism are the areas in which the Moulavi’s works are considered to be memorable. A great scholar and a multi-linguist, he made periodicals in Malayalam and Arabi-Malayalam, mainly for illiterate Muslims, particularly their womenfolk.

Journals were the main medium through which he propagated his programme and ideas of social and political changes, the effect of which was profound.

February 20th, 2013 by vmft

VP presents award2The Vakkom Moulavi Foundation Trust’s  Professor N.A. Karim Award for Outstanding Public Service comprising of Rs. 1 lakh cash, citation and memento was awarded to the eminent Gandhian social worker Shri. P.V. Rajagopal by Hon’ble Vice President of India Shri.Hamid Ansari at a function held at Kanakakkunnu Palace on 16th February 2013.  The Awardee was selected by a 5 member jury consisting of Dr.B.Ekbal, Prof. V.K. Damodaran, John Samuel, Padmashri.Shankar and Dr.Manisha Priyam.

Violenceen-commit-stamp against women and girls is the most pervasive human rights violation. Up to seven in ten women have experienced violence in their lifetime. It’s time to end this pandemic, with one commitment at a time. Click to read more

January 7th, 2013 | No comments

A debate has been kicked off by Noble Laureate Amartya Sen on whether the Kerala model of growth or the Gujarat model is better. Aravind Panagriya and Jagdish Bhagwati both from Columbia University criticized Sen for advocating the Kerala model instead of Gujarat model.  Click to read more

January 7th, 2013 | No comments

A report reviews World Bank support to biodiversity conservation in Sub-Saharan Africa over the past decade (2003-2012), and presents key lessons and directions for the Bank’s future biodiversity-related investments. Click to read more

December 18th, 2012 | No comments

She is southern Africa’s first and only female president – a mother of five catapulted to one of the toughest jobs in the region this year when her predecessor died suddenly.  Click to read more

December 18th, 2012 | No comments

High school drop-out Atula, a woman farmer from India’s northeastern state of Nagaland, is today an expert on improving crop cultivation and soil fertility, two subjects that come in handy as she works. Click to read more

December 1st, 2012 | No comments

People often think that corruption is “just a way of life”, but every society, sector and individual would benefit from saying “NO” to this crime.

click here to read more

 

December 8th, 2012 | No comments

Countries have successfully launched a new commitment period under the Kyoto Protocol, agreed a firm timetable to adopt a universal climate agreement by 2015 and agreed a path to raise necessary ambition to respond to climate change.   Click to read more

December 8th, 2012 | No comments

Greece has the distinction to produce the best philosophers in the history of mankind whose teachings are revered. It began with Socrates, followed by his pupil Plato and then by Aristotle, pupil  of Plato.   Aristotle’s teachings of Logos, Ethos and Pathos are considered a pillar of Persuasion.    Click to read more

 

December 4th, 2012 | No comments
Event Calender
Read VMFT Activities

If we all did the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves.

—Thomas Edison

Read More

 • Events Calendar

  October  2016
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  
 • Home About VMFT Activities Teacher Resource Centre Documents Photos Contact Us
  Powered by Suffix E Solutions